การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 More »

ประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๗”

ประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๗”

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 More »

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ Augment Reality ด้วย Aurasma กับการอนุรักษ์พันธุ์พืช More »

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

แผนแม่บทของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก More »

 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ถนนแก่งคอย-บ้านนา กม.7 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย. จ.สระบุรี

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg9.chula.ac.th/

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำปี ๒๕๖๐

22523785 1546636368707957 1800267413 n
22523785 1546636368707957 1800267413 n
« 2 of 29 »

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

ในวัน พุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นประธานการประชุม

และบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

โดย ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-มชย. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกรอบแผนแม่บท ระยะ ๕ ปีที่หก โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔

21269503 1506926376012290 1159220299 n
21269503 1506926376012290 1159220299 n
« 2 of 10 »

 

–  วาระการประชุม

–  เอกสารนำเสนอการประชุม

 

 

วิดีทัศน์ การเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มชย. ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

การประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มชย.
การประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มชย.
« 1 of 14 »

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.)
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปรีดียาธร ๑ (ห้องพัฒนาครูเดิม)
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน และคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุม

–  วาระการประชุม

–  เอกสารนำเสนอการประชุม

ประชาสัมพันธ์ การเขียนข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การเขียนข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม ดังเอกสารที่แนบ

New Doc 2017-05-03

กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม

กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม

ตาราง 3 กรอบ 8 กิจกรรม

แนวทางการดำเนินงาน