การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 More »

ประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๗”

ประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๗”

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 More »

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ Augment Reality ด้วย Aurasma กับการอนุรักษ์พันธุ์พืช More »

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

แผนแม่บทของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก More »

 

Activity

กิจกรรมสำรวจพืชพรรณไม้
โดยศึกษาสังคมพืชในภาคสนาม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และปราชญ์ชุมชนตำบลนาฝาย
กิจกรรมสำรวจพืชพรรณไม้ โดยศึกษาสังคมพืชในภาคสนาม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และปราชญ์ชุมชนตำบลนาฝาย
กิจกรรมสำรวจพืชพรรณไม้ โดยศึกษาสังคมพืชในภาคสนาม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และปราชญ์ชุมชนตำบลนาฝาย
กิจกรรมสำรวจพืชพรรณไม้ โดยศึกษาสังคมพืชในภาคสนาม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และปราชญ์ชุมชนตำบลนาฝาย
« 2 of 24 »

 

กิจกรรมนิทรรศการ เรื่องพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ใน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นิทรรศการพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นิทรรศการพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
« 1 of 17 »